icon

Z aktuálnych výziev vyberáme - november - december 2018

3 min
100 min
0 €
07.11.2018
0x
1000x

Z aktuálnych výziev vyberáme

 

V rámci OPKZP vyšla dňa 29. 10. 2018 výzva OPKZP-PO1-SC141-2018-45 zameraná na „Náhrady zastaralých spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)“

 

 

Oprávnené územie:

  • celé územie SR

Oprávnení žiadatelia:

  • organizácie štátnej správy,
  • verejná VŠ, obce, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  • vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené VÚC,
  • ďalšie subjekty zapísané v registri podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Oprávnené aktivity:

Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality. 

 

V rámci uvedenej aktivity OP KŽP bude podporovaná výlučne podaktivita: Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v rozsahu:

a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,

b) modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa písm. a).

Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:

1. zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) a zároveň,

2. režimy vykurovania – napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a zároveň,

3. ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook).


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1768 znakov z 11783 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.