icon

Zaškrtnúť či nezaškrtnúť?

7 min
200 min
0 €
07.08.2019
0x
1000x

Zaškrtnúť či nezaškrtnúť?

 

Do redakcie sme dostali aj jednu zaujímavú otázku. Pýtali ste sa nás, či musíte v EKS zaškrtávať políčko „zákazka je financovaná z eurofondov“, ak síce tomu tak je, avšak chcete už zo zmluvy získavať plnenie a odklad účinnosti zmluvy, ktorý toto zaškrtnuté políčko spôsobí, vám nijako nepomôže. Zároveň si želáte, kvôli riadiacemu orgánu, aby zmluva obsahovala všetky ustanovenia o výkone kontroly, ktoré toto políčko aktivuje.

 

 

V prvom rade je potrebné uviesť, že vo víre všetkých pracovných udalostí a kolotoča obstarávaní často prehliadneme zmenu, ktorá mení mnoho rokov zaužívaný zvyk. Rovnako je to aj s účinkami tlačidla, ktoré môžeme zaškrtávať pri nastavovaní zákazky v EKS a ktoré v celosti znie: „Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ a zároveň akceptujem vzťahujúce sa ustanovenia OPET platné pre financovanie zo zdrojov EÚ.“

Už v marci 2018 totiž prišlo k tichej a nenápadnej zmene v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska. Znefunkčňovanie zmluvy prostredníctvom odkladu jej účinnosti prinášalo viac problémov ako úžitku, a to najmä vo forme nemožnosti plniť a prijímať z takejto zmluvy plnenie, pričom inak často výdavky, ktoré by boli takto realizované, spĺňali požiadavku oprávnenosti. V praxi sa čakalo na odsúhlasenie postupu verejného obstarávania na riadiacom orgáne, čo v lepšom prípade trvalo týždne, v horšom aj mesiace. Ceny a aktuálnosť takéhoto „ékaéska“ mohli byť už obsolétne a spravidla z toho horšieho pohľadu pre verejného obstarávateľa. Ak totiž nakupoval tovary ako sú počítače alebo podobná technika, ceny na trhu mohli dávno klesnúť, prípadne za tú istú cenu sa dá obstarať kvalitnejšia a rýchlejšia technika.

 

Znefunkčňovanie zmluvy prostredníctvom odkladu jej účinnosti prinášalo viac problémov ako úžitku, a to najmä vo forme nemožnosti plniť a prijímať z takejto zmluvy plnenie.

 

Od 1. marca 2018 teda inovovali znenie článku IV. VZP OPET, resp. súvisiaceho článku XV., ktorý pojednáva o osobitných ustanoveniach o zákazkách financovaných z fondov EÚ. Dovtedy bola účinnosť platne uzatvorenej zmluvy z EKS viazaná na rozhodnutie príslušného orgánu, odvtedy ale platí nasledovné ustanovenie:

„15.1.2 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva jedným z Kontraktačných postupov Trhoviska, bude predmetom kontroly verejného obstarávania realizovaného cez elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Postup podľa tohto bodu VZP sa neuplatňuje pri Zákazke, ktorej výdavky sú vykazované systémom zjednodušeného vykazovania výdavkov.“

A ako je to s prípadným uhrádzaním faktúr za plnenie, ak ešte nenastalo schválenie príslušným orgánom? Nuž, pre dodávateľa žiadna sláva. Za riadne dodaný tovar a správne vystavenú faktúru bude mať počas posudzovania správnosti VO, resp. správnosti faktúry u riadiaceho orgánu dodávateľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0,001 % za deň, čo je za rok omeškania „až“ 0,365 %.

 

A ako je to s prípadným uhrádzaním faktúr za plnenie, ak ešte nenastalo schválenie príslušným orgánom?

 

A ako je to s klauzulou o kontrole? Je to ustanovenie 15.1.1., teda článku o osobitných ustanoveniach fondov:


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1892 znakov z 13871 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.