icon

Heuréka – odstránený časový dualizmus v našich a európskych limitoch a nové limity od 1. 1. 2020

6 min
180 min
0 €
19.09.2019
0x
1000x

Heuréka – odstránený časový dualizmus v našich a európskych limitoch a nové limity od 1. 1. 2020

 

Počas októbra Úrad pre verejné obstarávanie vydal predbežnú informáciu o príprave vyhlášky o zmene limitov. Zároveň si od odbornej verejnosti vypýtal pripomienky. Nakoľko to úrad nerobieva bežne, chopili sme sa príležitosti a zaslali sme Robovi Majchrákovi z legislatívno-právneho odboru návrh na zlepšenie v oblasti vecnej i časovej duálnosti v rámci stanovovania nových limitov. A ako to dopadlo?

 

 

Najviac na limitoch nás trápilo, že kým nové limity v EÚ stanovujú každé dva roky ku 1. 1. 2020, náš úrad vydával vyhlášku, regulujúcu limity, spravidla až niekoľko mesiacov potom. Vznikali tak vecné i časové právne vákua, ktoré nepridávali na už aj tak škrípajúcej právnej istote v slovenskom verejnom obstarávaní. A tak sme na predmetnú výzvu adresovali nasledovnú pripomienku:

„V nadväznosti na zverejnenie predbežnej informácie o pripomienkovaní vznikajúcej aktualizácie vyhlášky ÚVO (ďalej v texte len „Úrad“), ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov, v mene nášho časopisu Verejné obstarávania v kocke a portálu

www.verejneobstaravania.sk podávame nasledovnú pripomienku:

Už dlhodobo pokladáme zmocňovacie ustanovenie Úradu, uvedené v § 5 ods. 2 a 7, resp. § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. za redundantné a mätúce v nadväznosti na záväznosť a priamu aplikovateľnosť Nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú finančné limity, ktoré sa vzťahujú na všetky členské štáty (ďalej v texte len „Nariadenie“). Dlhoročné argumenty metodiky Úradu o práve členského štátu ísť nad rámec Nariadenia z pohľadu väčšej prísnosti pokladáme za kontraproduktívne. Niekoľkomesačné prekrývanie novo účinného Nariadenia a platnosti starej vyhlášky Úradu vnáša veľkú dávku právnej neistoty, v akom limite je možné ešte vyhlasovať podlimitné a v akom nadlimitné zákazky. Priamy účinok Nariadenia podľa nášho názoru nie je možné ignorovať a v predmetných vyhláškach sa obchádza aj samotný zákaz implementovať nariadenie EK do národného právneho poriadku, ako sa to deje napr. vo Vyhláške č. 118/2018 Z.z. pod rúškom implementovania smernice „v znení delegovaného nariadenia“. Je škoda, že pri dvoch a viacerých novelizáciách zákona ročne sa tieto nadbytočné úkony Úradu nepodarilo eliminovať a iba jednoducho odkázať na platné a účinné Nariadenie o limitoch v rozsahu, ktorý nariadenie reguluje. Za súčasného právneho stavu, a teda existencie zmocňovacích ustanovení Úradu aj na stanovenie základných limitov, regulovaných Nariadením,

n a v r h u j e m e,

aby Úrad vydal vyhlášku o nových finančných limitoch v súlade s Nariadením a s účinnosťou samotného Nariadenia. Rovnaký postup sa použil napr. aj na nový zákon, účinný presne a práve na posledný deň povinnosti implementovať smernicu do národného práva. Napr. v Českej republike tieto dátumy neboli totožné a vznikali veľmi vážne otázky využitia JED zo strany zahraničných uchádzačov v ich tendroch, pričom JED ešte nebol regulovaný žiadnym domácim zákonom, iba smernicou (nestihli implementačnú lehotu). Veríme, že náš náhľad pomôže pri vyriešení zbytočných problémov do budúcnosti a veríme, že ho na Úrade prijmete s porozumením.“

 

Niekoľkomesačné prekrývanie novo účinného Nariadenia a platnosti starej vyhlášky Úradu vnáša veľkú dávku právnej neistoty, v akom limite je možné ešte vyhlasovať podlimitné a v akom nadlimitné zákazky. 


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1809 znakov z 11616 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.