icon

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

8 min
250 min
0 €
20.09.2019
0x
1000x

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Od 1. augusta 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorým sa transponovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní.

 

Tento zákon upravuje náležitosti zaručenej elektronickej faktúry, postup pri zaručenej elektronickej fakturácii, zriadenie informačného systému elektronickej fakturácie (ďalej len „fakturačný systém“), podmienky jeho používania a centrálny ekonomický systém a jeho používanie.

K tomuto zákonu tiež Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 26. 08. 2019 Metodické usmernenie č. 9/2019 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní.

Zaručenou elektronickou fakturáciou sa rozumie postup, ktorý zahŕňa vyhotovenie zaručenej elektronickej faktúry, jej vydanie dodávateľom a prijatie odberateľom na účely jej ďalšieho spracovania.

 

Zaručenou elektronickou fakturáciou sa rozumie postup, ktorý zahŕňa vyhotovenie zaručenej elektronickej faktúry, jej vydanie dodávateľom a prijatie odberateľom na účely jej ďalšieho spracovania.

 

Povinnosť vydávať zaručené elektronické faktúry v zmysle tohto zákona majú:

 • dodávatelia (úspešní uchádzači z verejného obstarávania) a ich subdodávatelia, ak bude finančné plnenie zo strany verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa poskytnuté priamo subdodávateľovi;
 • verejný obstarávateľ a/alebo obstarávateľ;
 • rozpočtová a príspevková organizácia napojená na štátny rozpočet.

Povinnosť prijímať zaručené elektronické faktúry majú:

 • verejný obstarávateľ a/alebo obstarávateľ;
 • osoby, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako verejní obstarávatelia (napr. tzv. dotované osoby podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verenom obstarávaní);

Zaručená elektronická fakturácia bude prebiehať prostredníctvom fakturačného systému, ktorý zriadi a bude spravovať Ministerstvo financií SR.

 • rozpočtová a príspevková organizácia napojená na štátny rozpočet;
 • odberatelia plnenia od verejného obstarávateľa, resp. od rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, ktorá je napojená na štátny rozpočet.

Zjednodušene povedané, povinné zapojenie do zaručenej elektronickej fakturácie sa vyžaduje, pokiaľ ide o prípady dodaní:

B2G – dodanie zo strany Business pre Government,

G2G – dodanie zo strany Government pre Government.

Ako každý zákon, tak aj tento zákon uvádza výnimky, kedy tak nie je potrebné učiniť. Pre subjekty týkajúce sa buď vydávania, alebo prijímania zaručených elektronických faktúr sú to tieto výnimky:

V zmysle zákona povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na plnenie

 • zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Národnej banky Slovenska,
 • vyplývajúce zo záväzkov a pohľadávok Štátnej pokladnice alebo Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, ktoré sa týkajú poskytovania finančných služieb a platobných služieb, alebo
 • nepresahujúce sumu 5 000 eur.

V zmysle zákona tiež povinnosť prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na

 • plnenie zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Národnej banky Slovenska alebo Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, ak nebolo predmetom nadlimitnej zákazky vo verejnom obstarávaní,
 • plnenie vyplývajúce zo záväzkov a pohľadávok Štátnej pokladnice, ktoré sa týkajú poskytovania finančných služieb a platobných služieb, ak neboli predmetom nadlimitnej zákazky vo verejnom obstarávaní, alebo
 • odberateľa, ktorý je fyzickou osobou a nie je podnikateľom.

Zaručená elektronická fakturácia bude prebiehať prostredníctvom fakturačného systému, ktorý zriadi a bude spravovať Ministerstvo financií SR. Tento fakturačný systém bude umožňovať vydávanie zaručených elektronických faktúr v súlade s týmto zákonom a zároveň ich bude uchovávať po dobu 5 rokov. Fakturačný systém bude možné využívať aj v anglickom jazyku a prístupný bude z jednotného prístupového miesta na webovej stránke Ministerstva financií SR.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2739 znakov z 18051 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.