icon

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2019

7 min
200 min
0 €
26.09.2019
0x
1000x

Z aktuálnych výziev vyberáme

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie vyšla dňa 30. augusta 2019 výzva OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1.-3.3.1-22 zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP.

 

 

Oprávnené územie: územie SR okrem Bratislavského kraja

Oprávnení žiadatelia: Mikro, Malý a Stredný podnik (MSP)

Od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP musí uplynúť minimálne 12 mesiacov.

Ku dňu predloženia ŽoNFP musia mať v predmete podnikania/činnosti zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu.

Oprávneným žiadateľom sú aj mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú oprávnené podnikať podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka.

V rámci špecifického cieľa 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP je oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI:

  • Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä pre znevýhodnené a zraniteľné osoby.

V rámci špecifického cieľa 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI:

  • Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania a využívania sociálnych inovácií.

V prípade projektov v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt sa z hľadiska zamerania projektu za oprávnené považujú iba projekty, ktoré sú zamerané na nasledujúce odvetvia (v členení podľa SK NACE):

  • 62.01 Počítačové programovanie – okrem tvorby počítačových hier;
  • 71.11 Architektonické činnosti;
  • 73.11 Reklamné agentúry;
  • 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1376 znakov z 21718 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.