icon

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe?

3 min
120 min
0 €
03.01.2018
0x
1000x

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe?

 

Podľa § 34 ods. 1, písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare): „Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.“

 

 

Uvedená podmienka účasti patrí k tretej najčastejšie používanej podmienke účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti. V niekoľkých súťažných podkladoch som už pri spracovávaní ponúk uchádzačov zaregistroval, že v Minimálnej úrovni štandardov bolo uvedené: „Pozície expertov nie je možné kumulovať v jednej osobe.“ Je uvedené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní? Zamyslíme sa dole nižšie v tomto článku?

Podľa § 38 ods. 1, písm. c) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 34 až 36, ak sa vyžadujú. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je teda povinný uvádzať všetky ním určené podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (resp. môže v oznámení použiť odkaz na súťažné podklady a podmienky účasti uviesť tam) spolu s dokladmi na ich preukázanie, pokiaľ sa vyžadujú.

Zo znenia § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstaráva ďalej vyplýva, že každá podmienka účasti, ktorú verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí na preukázanie splnenia technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí byť primeraná a musí súvisieť s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ taktiež môže vyžadovať minimálnu úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti. Následne je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný odôvodniť primeranosť každej ním určenej podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, a to vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1334 znakov z 9586 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.