icon

Nadlimitné trhovisko elektronického kontraktačného systému

12 min
420 min
0 €
03.05.2018
0x
1000x

Nadlimitné trhovisko elektronického kontraktačného systému

 

Keď sa povie Elektronický kontraktačný systém (skrátene „EKS”), mnohí si vybavia najmä elektronické trhovisko (skrátene „ET”), ktoré slúži na zadávanie podlimitných zákaziek bežne dostupných tovarov a služieb. Niektorí si možno aj myslia, že EKS a ET sú synonymá a je to vlastne to isté. No pravda je taká, že elektronické trhovisko je len jednou časťou elektronického kontraktačného systému. Síce najznámejšou a najrozšírenejšou, ale nie jedinou. EKS totiž disponuje aj ďalšími modulmi tak, ako sme ich spomenuli v predchádzajúcom článku. Jedným z ďalších modulov, ktorému sa venuje náš dnešný článok, je nadlimitné trhovisko elektronického kontraktačného systému (skrátene „NET” alebo „NET EKS”).

 

 

Kedy je vhodné NET EKS použiť a kedy nie?

 

Nadlimitné trhovisko slúži na zadávanie nadlimitných zákaziek pre bežne dostupné tovary a služby. Nie však stavebné práce.

 

Tie sú z nadlimitného trhoviska (nepriamo) vylúčené v zmysle § 66 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO”), a to v úvodnej vete  „(8) Ak ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ môže verejnú súťaž uskutočniť s využitím elektronického trhoviska, …. “, v ktorej sa vyslovene hovorí len o tovaroch a službách. Myšlienka za nadlimitným trhoviskom je taká, že ak verejný obstarávateľ obstaráva bežne dostupné tovary a/alebo služby (v ďalšom ich budem nazývať súhrnným pojmom bežne dostupné komodity) v (podlimitnom) elektronickom trhovisku, môže sa stať, že za rozhodujúce obdobie je potrebné obstarať toľko tovarov a/alebo služieb, že predpokladaná hodnota zákazky („PHZ”) prekročí limit podlimitných zákaziek. Aby nedošlo k umelému rozdeľovaniu predmetu zákazky, je nutné použiť postup vhodný pre zadávanie nadlimitných zákaziek. Prípadne, ak potrebuje verejný obstarávateľ obstarať bežne dostupné komodity na dlhšie obdobie a PHZ takejto zákazky presiahne hornú hranicu limitu podlimitnej zákazky, nie je možné použiť (podlimitné) ET. V takýchto a ďalších prípadoch je možné zadávať zákazku nadlimitným trhoviskom. Zjednodušene povedané, všade tam, kde sa osvedčilo použitie (podlimitného) elektronického trhoviska, ale je potrebné obstarať také množstvá bežne dostupnej komodity, pri ktorých sa prekročí hranica limitu pre podlimitné zákazky, je vyslovene vhodné použiť NET EKS. Napríklad ak verejný obstarávateľ obstaráva 5 ks osobného automobilu (povedzme, že z prieskumu vychádza cena za 1 automobil 15 tis. € bez DPH), tak PHZ za celý predmet zákazky vychádza na 75 tis. € bez DPH. Podlimitná zákazka vhodná na elektronické trhovisko. Ale ak verejný obstarávateľ chce obstarať ten istý automobil v počte 15 ks, potom PHZ už vychádza na 225 tis. € bez DPH a verejný obstarávateľ musí postupovať nadlimitným postupom.

 

Zadávanie zákazky bežne dostupnej komodity nadlimitným trhoviskom je vlastne zadávanie zákazky postupom verejnej súťaže.

 

O nadlimitnom trhovisku sa hovorí v § 66 ods. 8 ZVO. Keďže celý § 66 ZVO hovorí o postupe „Verejná súťaž”, z kontextu je zrejmé, že zadávanie zákazky bežne dostupnej komodity nadlimitným trhoviskom je vlastne zadávanie zákazky postupom verejnej súťaže.

 

Nadlimitné trhovisko preto predstavuje implementáciu elektronického zadávania zákazky postupom verejnej súťaže. Z uvedeného vyplýva, že všetky inštitúty, možnosti a povinnosti, ktoré sa aplikujú pri „bežnej“ verejnej súťaži sa uplatňujú aj v prípade nadlimitného trhoviska. Teda nie úplne všetky, pretože § 66 ods. 8 verejnú súťaž prostredníctvom NET vymedzuje. Z najdôležitejších vymedzení považujem tieto ustanovenia § 66 ods. 8 ZVO:

• § 66 ods. 8 písm. c) ZVO použije len podmienky účasti podľa § 32 ZVO:

     - z podmienok účasti je možné použiť len podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, nie však podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a nie podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

• § 66 ods. 8 písm. d) ZVO nepoužije ustanovenia § 44 ods. 3 písm. a) a b), § 46 a 47 ZVO a nepoužije ani ustanovenie § 39 ZVO, ak v písmene m) nie je ustanovené inak:

     - ako kritérium na vyhodnotenie ponúk je možné použiť len najnižšiu cenu,

     - zábezpeka sa nepoužije,

     - variantné riešenia na nepoužijú.

• § 66 ods. 8 písm. g) ZVO súťažné podklady, ako aj všetky ďalšie dokumenty podľa tohto zákona sa doručujú a oznamujú len v elektronickej podobe, ak v písmene k) nie je ustanovené inak:

     - komunikácia prebieha výlučne elektronicky,

     - zmluvu je možné uzavrieť elektronicky alebo listinne.

• § 66 ods. 8 písm. h) ZVO ponuka sa predkladá s použitím funkcionality elektronického trhoviska a § 49 ods. 5 ZVO sa nepoužije:

     - ponuka sa predkladá naraz v „jednej obálke”, teda nepredkladá sa osobitne oddelená a uzavretá časť týkajúca sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označená slovom „Kritériá“ a osobitne oddelená a uzavretá ostatná časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“,

     - dôsledkom tohto bodu odpadajú oznamovacie povinnosti podľa § 166 ZVO.

• § 66 ods. 8 písm. i) ZVO otváranie ponúk podľa § 52 ZVO je neverejné, údaje podľa § 52 ods. 3 ZVO komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 52 ods. 4 ZVO sa neodosiela

• § 66 ods. 8 písm. j) ZVO na zostavenie poradia ponúk sa použije elektronická aukcia podľa § 54 ZVO:

     - elektronická aukcia je povinná, preto je otváranie ponúk neverejné a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela.

• § 66 ods. 8 písm. k) ZVO zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe len, ak ju všetky strany zmluvy podpíšu zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou; inak sa uzatvára v listinnej podobe:

     - na rozdiel od elektronického trhoviska pri nadlimitnom trhovisku je možné zmluvu uzavrieť v listinnej podobe.

 

Nadlimitné trhovisko sa tak trochu „podobá” tomu podlimitnému (výlučne elektronické zadávanie zákazky, aukcia, kritérium len najnižšia cena, ponuka len v „jednej obálke”, žiadna zábezpeka, variantné riešenia, atď.).

 

Tieto spresnenia spôsobujú, že nadlimitné trhovisko sa tak trochu „podobá” tomu podlimitnému (výlučne elektronické zadávanie zákazky, aukcia, kritérium len najnižšia cena, ponuka len v „jednej obálke”, žiadna zábezpeka, variantné riešenia, atď.).

 

Na druhej strane tým, že sa NET EKS týka zadávania nadlimitných zákaziek, je možné využívať možnosti, ktoré pri podlimitnom trhovisku nie sú:

• poskytnutie vysvetlenia a informácií potrebných na vypracovanie ponuky,

• vysvetlenie ponúk a vysvetlenie/doplnenie predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti,

• možnosť predbežne preukázať splnenie podmienok účasti prostredníctvom jednotného európskeho dokumentu („JED”) pre tých, ktorí nie sú v čase vyhlásenia zákazky na NET-e zapísaní v zozname hospodárskych subjektov,

• možnosť uplatnenia revíznych postupov ako žiadosť o nápravu, námietka,

• atď.

Je teda možné konštatovať, že NET je vhodný najmä, ale nielen, na zadávanie nadlimitných zákaziek pre bežne dostupné komodity, ktoré zvyčajne zadávame na podlimitnom trhovisku, a to za predpokladu, že verejný obstarávateľ akceptuje obmedzenia vyplývajúce z § 66 ods. 8 ZVO. Ak je niektoré z týchto vyslovene neprijateľné pri konkrétnom zadávaní zákazky, potom nie je NET EKS vhodný nástroj a je potrebné siahnuť po inom nástroji. Napr. po inom module elektronického kontraktačného systému, ktorý umožňuje zadávať nadlimitnú zákazku postupmi podľa ZVO aj pre iné ako bežne dostupné komodity (viac o ňom v niektorom z ďalších čísel).


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 5008 znakov z 35725 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Ľubomír Grejták

Ing. Ľubomír Grejták je certifikovaný školiteľ EO EKS.