icon

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2018

5 min
170 min
0 €
08.05.2018
0x
1000x

 Z aktuálnych výziev vyberáme 

 

Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

 

 

Stručná charakteristika výzvy OPKZP-PO4-SC411-2018-41

 

Dňa 31. 5. 2018 bola vyhlásená výzva OPKZP-PO4-SC411-2018-41 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

 

Kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC411-2018-41

 

Operačný program:
Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Vyhlasovateľ výzvy:
Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Dátum vyhlásenia:
31. 5. 2018

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 19 156 500 €

Minimálny príspevok: 100 000 €

Maximálny príspevok: 2 000 000 €

 

Oprávnené subjekty:

- MSP, ktoré vznikli pred 1. 1. 2017, podnik musí byť aktívny, keďže sa počíta aj pomer tržieb a aktív,

- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie,

- štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, verejné VŠ,

- obce, VÚC,

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

- združenia FO a PO, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti.

 

Oprávnené územie:

SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja

 

Oprávnené podaktivity sú:

- B3 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;

- B4 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;

- B5 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

 

Iné:

- Podmienkou poskytnutia podpory je predloženie energetického auditu, ktorý musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa ustanovenia § 13 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri hodnotení sa overuje výpočet plánovaného objemu výroby energie, výpočet úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2, technická uskutočniteľnosť navrhovaných energetických opatrení.

Podporené budú projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM1020 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

- Podporované budú najmä projekty na výstavbu zariadení na výrobu tepla, a tým budú zvýhodnené tepelné čerpadlá, zariadenia využívajúce geotermálnu energiu a zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla.

- Zvýhodnené budú projekty, ktoré budú realizované na území aspoň jedného z okresov zaradeného do zoznamu najmenej rozvinutých okresov vedených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR .

- Podporené budú najmä komplexné projekty výstavby zariadení na využívanie OZE s inteligentným riadením výroby a spotreby energie, v ktorých bude uprednostnená lokálna spotreba vyrobenej energie v reálnom čase alebo prostredníctvom akumulácie.

 

Termín na predloženie ŽoNFP:

1. kolo – 31. 8. 2018

2. kolo – 30. 11. 2018


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3163 znakov z 22466 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.