icon

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2018

5 min
173 min
0 €
07.07.2018
0x
1000x

Z aktuálnych výziev vyberáme

 

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie bolo dňa 14. augusta 2018 vyhlásených 5 výziev zameraných na podporu dlhodobého strategického výskumu.

 

 

Cieľom výziev je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov, a to za využitia národného potenciálu. Dôraz sa bude klásť, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

 

Oprávnené územie:

- celé SR okrem Bratislavského kraja

 

Oprávnení žiadatelia 

– PO uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) b) c)  a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a to:

- SAV a PO uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;

- sektor verejných výskumných inštitúcií;

- verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené PO uskutočňujúce výskum a vývoj;

- podnikateľský sektor, ktorý v rámci svojich podnikateľských aktivít uskutočňuje aj výskum a vývoj.

 

Oprávnení partneri:

PO uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) b) c) d) vyššie
uvedeného zákona – výskumné inštitúcie a písm. e) podnikateľské subjekty, a to:

- SAV a PO uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;

- sektor verejných výskumných inštitúcií;

- verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené PO uskutočňujúce výskum a vývoj;

- občianske združenia, neziskové organizácie, združenia PO uskutočňujúce výskum a vývoj;

- podnikateľský sektor, ktorý v rámci svojich podnikateľských aktivít uskutočňuje aj výskum a vývoj.

 

Oprávnené sú jednotlivé typy aktivít:

- nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);

- priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);

-  experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).

 

Projekty v rámci uvedenej výzvy musia byť realizované v súlade s minimálne jednou aktivitou RIS3 SK:

- aktivita RIS3 SK 1.1.1: Tvorba konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov medzi prioritnými oblasťami;

- aktivita RIS3 SK 2.2.1: Rozvoj existujúcich univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier pri univerzitách a SAV vo väzbe na priority RIS3 SK;

- aktivita RIS3 SK 2.3.1: Podpora dlhodobých partnerstiev medzi podnikmi a výskumnými centrami.

 

Výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny prototyp, technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceniteľné práva (výrobno-technické poznatky, know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva, receptúry).

 

Ide o nasledovné výzvy:

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 – podpora dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie

 

Hlavné aktivity musia byť v súlade s RIS3 v doméne inteligentnej špecializácie Dopravné prostriedky pre 21. storočie – produktové línie v prílohe

 

Min. výška príspevku: 3 000 000 €

Max. výška príspevku: 15 000 000 €

Alokácia na výzvu: 63 072 000 €


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 3342 znakov z 23290 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.