icon

Kontrola VO

icon     ČLÁNKY

Self-cleaning ako obrana proti vylúčeniu alebo čo nám prináša self-cleaning?

Smernica č. 2014/24/EÚ predpokladá možnosť hospodárskeho subjektu iniciovať proces self-cleaningu, t.j. proces doloženia dôkazov, že prijal opatrenia, ktoré sú dostatočné na to, aby ...

Preskúmateľnosť úkonu ako stelesnenie princípu transparentnosti vo VO

Náš časopis si vyhradil vnútornú povinnosť venovať sa taktiež uchádzačom, najmä ich možnostiam postupu v rôznych situáciách, avšak predovšetkým ich právam (a oprávneným záujmom).

Klamanie ako dôvod vylúčenia

Klamať sa, ako všetci vieme, nesmie. V podmienkach verejného obstarávania je klamanie, teda uvedenie nepravdivých alebo skreslených informácií, dokonca dôvodom na vylúčenie uchádzača.

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (druhá časť)

V prvej časti článku sme skonštatovali, že zmena zmluvy nesúvisí priamo s procesom verejného obstarávania, lebo k nej dochádza až po jeho skončení, avšak môže potenciálne zmeniť jeho výsledok,

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (tretia časť)

V prvej časti článku sme poukázali na to, že Súdny dvor rozdelil zmeny v zmluvách na podstatné a nepodstatné. V tomto článku sa pozrieme na § 18 ZVO.

Ste dodávateľ a ponúkate po podpise zmluvy kvôli poklesu vstupov výrazne znížiť cenu? Máte smolu.

Zmene zmluvy sme sa v našom časopise už neraz venovali. Tento novodobý inštitút pomáha verejným obstarávateľom a obstarávateľom vykrývať nepredvídané udalosti a ...

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena hovoria stavebné spoločnosti.

GDPR a verejné obstarávanie – praktická pomoc ako ďalej

V uplynulých dňoch prehrmelo celou Európskou úniou štvorpísmenkové zemetrasenie. Od 25. mája 2018 sa totiž začalo uplatňovať GDPR.

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že ...

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri.

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť.

Kaucie ako brána ku spravodlivosti sa novelou otvárajú nesprávnym smerom

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je práve v Národnej rade SR, prináša výraznú zmenu úpravy kaucií, ktorú smelo môžeme označiť za úplne inovatívny prístup. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť?

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

Dňa 11. septembra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského

Príbeh so zlým koncom alebo kolúzia na slovenský spôsob

Kartelovým dohodám vo verejnom obstarávaní sa venuje Protimonopolný úrad SR. Ako to dopadne, môžete si prečítať v tomto článku.

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne

Ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne? Radí nám NKÚ.

Konflikt záujmov 
vo verejnom obstarávaní

Pri vynakladaní verejných prostriedkov je veľa momentov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich hospodárne a efektívne vynakladanie. Takýmto momentom môže byť aj konflikt záujmov.

Na ostrie noža

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie.

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní

V rámci spolupráce s NKÚ máme možnosť čitateľov informovať o rôznych zisteniach, ku ktorým prišli kontrolné skupiny tohto úradu. Práve niektoré sa výrazne dotýkajú zistení v oblasti verejného obstarávania ...

Priveľa červených kariet…

V nasledujúcich riadkoch by sme radi priniesli zopár príkladov, kedy uložený trest, napríklad zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, môže mať negatívny vplyv na intenzitu hospodárskej súťaže v príslušnom sektore

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 1

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - Zmluvná zábezpeka

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 2

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - ručenie

icon     ČASOPISY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (FEBRUÁR - MAREC 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚN 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (OKTÓBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JANUÁR - FEBRUÁR 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2019)

Zobraz