icon

Postupy vo VO

icon     ČLÁNKY

Obstarávanie leteniek vo svetle metodického usmernenia

Iba málo predmetov obstarávania spôsobilo toľko vrások na čele odborníkom na verejné obstarávanie ako práve nákup leteniek.

Priame rokovacie konanie a obstarávanie softvéru podľa nového zákona o VO

Nie je všetko zlato, čo sa blyští, resp. nie je každé obstarávanie softvéru vhodné na priame rokovacie konanie. V tomto krátkom pojednaní sa dozvieme ...

M.E.A.T. kritériá – cesta ku kvalitnejšiemu nakupovaniu?

Vážení čitatelia, počas niekoľkých ďalších vydaní nášho mesačníka vás oboznámime s pojmom tzv. M.E.A.T. kritérií - čo všetko obsahujú, ako sa dajú použiť,

Aké kritériá použiť pri obstarávaní stravných lístkov?

Služby stravovania formou stravných lístkov sú zákazky, ktoré cez proces verejného obstarávania potrebuje vyriešiť veľmi široké spektrum obstarávajúcich subjektov.

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (prvá časť)

V štvrtom čísle časopisu VO v kocke sme otvorili rubriku M.E.A.T. kritérií, pričom sme Vám sľúbili, že sa im budeme venovať obšírnejšie. Slovo sme dodržali.

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (druhá časť)

Ekonomicky najvýhodnejšou ponukou môže byť ponuka, ktorá je výsledkom kombinácie ceny a kvality, a ktorá prináša obstarávateľskej organizácii maximálny možný úžitok.

Za fungujúce a prínosné verejné obstarávanie v Európe

Značný podiel verejných investícií v hospodárstve sa vynakladá prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré tvorí 14 % HDP Európskej únie.

Koncesie ako potenciálna nehospodárnosť?

Čarovné slovíčko „koncesia“ počujeme v poslednom čase čoraz viac. Skrýva sa za ním nielen stavba diaľnic, ale aj akékoľvek iné investičné výstavby alebo ...

Koncesia vs. zákazka

V praxi sa často stretávame s tým, že je ťažké posúdiť, či predmet obstarávania, ktorý máme obstarať je zákazkou alebo koncesiou.

Výška zábezpeky pri zákazke rozdelenej na časti – návod (nielen) pre uchádzačov

Je nesporné, že zábezpeka slúži na primätie dodávateľa – úspešného uchádzača k tomu, aby si ponuku, ktorú predložil (a prípadne v elektronickej aukcii ešte zlepšil),

Využitie Jednotného európskeho dokumentu v zákazke s nízkou hodnotou

Na našu redakciu sa pravidelne obraciate s rôznymi otázkami. Najviac ich prijímame od firiem – záujemcov alebo uchádzačov.

Obstarávať alebo neobstarávať odvoz separovaného odpadu?

Po nedávnych zmenách zákona o odpadoch mala nejedna obec hlavu v smútku. Zákonná úprava zriadila nové subjekty v odvetví odpadového hospodárstva (tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov) ...

Zábezpeka po odstúpení od ponuky po lehote viazanosti ponúk

Čo sa stane, keď odstúpim od ponuky po lehote viazanosti ponúk s mojou zábezpekou? Prepadne mi?

Priame rokovacie konanie, ktoré priamo nadväzuje na súťaž návrhov, súťaž návrhov, priame rokovacie konanie

V tomto článku si skúsime rozanalyzovať možnosti použitia postupu priameho rokovacieho konania priamo nadväzujúcom na súťaž návrhov.

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri.

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť.

Sága nekončí – prekladatelia a tlmočníci po druhé

Už v jarnom dvojčísle nášho magazínu Verejné obstarávania v kocke sme uverejnili článok, ktorý pojednával o novele zákona o  verejnom obstarávaní, ktorá súvisela s úpravou a zmenou jednej z podlimitných výnimiek.

Kotva, Tutanchamón, koleso šťastia a verejné obstarávanie

S odstupom iba niekoľkých dní prebehli dve zameraním odlišné, ale niečím predsa len rovnaké školenia.

Kaucie ako brána ku spravodlivosti sa novelou otvárajú nesprávnym smerom

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je práve v Národnej rade SR, prináša výraznú zmenu úpravy kaucií, ktorú smelo môžeme označiť za úplne inovatívny prístup. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť?

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy

Predmetom odborných debát týkajúcich sa verejného obstarávania sa v poslednom období stáva využitie tohto inštitútu na dosahovanie

Protimonopolné hlavybolenie alebo Sprievodca vyzývaním v jednotlivých postupoch VO a EKS – vyzvať či nevyzvať?

V ktorých postupoch zadávania zákazky je potrebné vyzývať na predloženie ponuky?

Na ostrie noža

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie.

icon     ČASOPISY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (FEBRUÁR - MAREC 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (APRÍL 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JANUÁR - FEBRUÁR 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2019)

Zobraz