icon

Vyhodnocovanie

icon     ČLÁNKY

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-199/15 – CICLAT

V rozsudku Súdny dvor potvrdil nekompromisný prístup, ktorý spočíva vo vylúčení uchádzačov z postupov zadávania verejných zákaziek z dôvodov nesplnenia si povinností odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Self-cleaning ako obrana proti vylúčeniu alebo čo nám prináša self-cleaning?

Smernica č. 2014/24/EÚ predpokladá možnosť hospodárskeho subjektu iniciovať proces self-cleaningu, t.j. proces doloženia dôkazov, že prijal opatrenia, ktoré sú dostatočné na to, aby ...

Banková záruka, ktorú za uchádzača zloží banka subdodávateľa alebo osoby, ktorej kapacity uchádzač využíva

Využívanie zábezpeky nie je úplne častým javom vo verejných súťažiach, avšak z času na čas sa tak stane.

M.E.A.T. kritériá – cesta ku kvalitnejšiemu nakupovaniu?

Vážení čitatelia, počas niekoľkých ďalších vydaní nášho mesačníka vás oboznámime s pojmom tzv. M.E.A.T. kritérií - čo všetko obsahujú, ako sa dajú použiť,

Aké kritériá použiť pri obstarávaní stravných lístkov?

Služby stravovania formou stravných lístkov sú zákazky, ktoré cez proces verejného obstarávania potrebuje vyriešiť veľmi široké spektrum obstarávajúcich subjektov.

Klamanie ako dôvod vylúčenia

Klamať sa, ako všetci vieme, nesmie. V podmienkach verejného obstarávania je klamanie, teda uvedenie nepravdivých alebo skreslených informácií, dokonca dôvodom na vylúčenie uchádzača.

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (prvá časť)

V štvrtom čísle časopisu VO v kocke sme otvorili rubriku M.E.A.T. kritérií, pričom sme Vám sľúbili, že sa im budeme venovať obšírnejšie. Slovo sme dodržali.

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (druhá časť)

Ekonomicky najvýhodnejšou ponukou môže byť ponuka, ktorá je výsledkom kombinácie ceny a kvality, a ktorá prináša obstarávateľskej organizácii maximálny možný úžitok.

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

Iste ste sa už s tým stretli. Uchádzač alebo záujemca vám v ponuke predložil niektorý z dokladov potrebný na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, avšak tento doklad nie je úplný

Obrat, druh obratu a referencie ako podmienky účasti – tak podobné a tak rôzne

Ak s verejným obstarávaním začínate, ale aj keď ste v ňom už strávili nejaký ten piatok, môže sa stať, že súčasné paragrafové znenie niektorých prípustných druhov podmienok účasti

Daňové nedoplatky alebo nedoplatky na poistnom uchádzača počas trvania jeho registrácie v zozname hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre verejné obstarávanie, je nepochybne veľmi výrazným uľahčením pre tých uchádzačov,

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo kritériom na vyhodnotenie ponúk?

Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou ...

Ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu? (Úvaha)

Obstarávateľské organizácie sa často stretávajú s problémom, ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu. V zásade môžeme identifikovať dva prístupy k obstarávaniu kvality,

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe?

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe v rámci podmienok účasti? Dozviete sa v našom článku.

Zábezpeka po odstúpení od ponuky po lehote viazanosti ponúk

Čo sa stane, keď odstúpim od ponuky po lehote viazanosti ponúk s mojou zábezpekou? Prepadne mi?

Finančné postavenie – ako naň alebo môžu sa všetky tieto podmienky účasti kumulovať?

Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sú vcelku obľúbeným inštrumentom, ktorý sa v postupoch ...

Tretie osoby pri technickej a odbornej spôsobilosti

Tretie osoby a ich kapacity, využívané pri preukazovaní technického a odborného, ale aj finančného a ekonomického postavenia, boli v celej ich histórii zákonov o verejnom obstarávaní opradené tak trochu tajomstvom, ale najmä právnou neistotou.

Môže uchádzač uviesť ako referenciu aj nedokončenú zákazku, ktorá je ešte len v procese realizácie alebo dokonca autoreferenciu?

V tomto článku sa skúsime zamyslieť nad tým, či dôvodom na vylúčenie uchádzača/záujemcu môže byť aj skutočnosť,

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri.

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť.

Kaucie ako brána ku spravodlivosti sa novelou otvárajú nesprávnym smerom

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je práve v Národnej rade SR, prináša výraznú zmenu úpravy kaucií, ktorú smelo môžeme označiť za úplne inovatívny prístup. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť?

Preukazovanie niektorých podmienok účasti osobného postavenia po 1. januári 2019

S trpkým úsmevom a s naším kolegom Petrom Kubovičom otvárame rubriku „Sme zúfalí a bez metodiky“.

Konflikt záujmov 
vo verejnom obstarávaní

Pri vynakladaní verejných prostriedkov je veľa momentov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich hospodárne a efektívne vynakladanie. Takýmto momentom môže byť aj konflikt záujmov.

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo požiadavkou na úspešného uchádzača?

Na ostrie noža

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie.

icon     ČASOPISY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (FEBRUÁR - MAREC 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (OKTÓBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JANUÁR - FEBRUÁR 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2019)

Zobraz