icon

Metodické usmernenia

icon     ČLÁNKY

Obstarávanie leteniek vo svetle metodického usmernenia

Iba málo predmetov obstarávania spôsobilo toľko vrások na čele odborníkom na verejné obstarávanie ako práve nákup leteniek.

Zmena v osobe dodávateľa po uzatvorení zmluvy vo VO

V režime predchádzajúceho zákona o verejnom obstarávaní nebolo mysliteľné, aby po ukončení procesu verejného obstarávania došlo k zmene dodávateľa, s ktorým obstarávateľská organizácia podpísala zmluvu, a to bez nového verejného obstarávania.

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-199/15 – CICLAT

V rozsudku Súdny dvor potvrdil nekompromisný prístup, ktorý spočíva vo vylúčení uchádzačov z postupov zadávania verejných zákaziek z dôvodov nesplnenia si povinností odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Self-cleaning ako obrana proti vylúčeniu alebo čo nám prináša self-cleaning?

Smernica č. 2014/24/EÚ predpokladá možnosť hospodárskeho subjektu iniciovať proces self-cleaningu, t.j. proces doloženia dôkazov, že prijal opatrenia, ktoré sú dostatočné na to, aby ...

Kúzlo nechceného alebo rozdeľovanie zákaziek na časti (prvá časť)

Rozdeľovanie alebo nerozdeľovanie zákaziek na časti, resp. ich zlučovanie, je dneska už veľkým kumštom ...

Odklon od definície 
bežnosti komodít?

Zákazka na poskytnutie služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, je svojou povahou (svojím charakterom) jedinečná, nie je bežne dostupná na trhu, a preto ...

Zastavenie (storno) už odoslaného oznámenia o vyhlásení VO

Ako zrušiť vyhlásené verejné obstarávanie pred jeho zverejnením vo vestníku ÚVO?

Opis IT a iných technológií v EKS s odkazom na výrobcu – práva verejného obstarávateľa verzus ochrana uchádzačov

Ak mal zákonodarca na mysli bežný tovar, tak potom nepochybne myslel práve na rôzne IT technológie - notebooky ...

Priame rokovacie konanie a obstarávanie softvéru podľa nového zákona o VO

Nie je všetko zlato, čo sa blyští, resp. nie je každé obstarávanie softvéru vhodné na priame rokovacie konanie. V tomto krátkom pojednaní sa dozvieme ...

Zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave

Aktuálne mnohé obce a vyššie územné celky v Slovenskej republike riešia problém končiacich zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave.

Lehota (čas) plnenia zmluvy v EKS a možnosť jej predĺženia

Proces nákupu v EKS je pomerne rigidný. V opisnom formulári uvedieme, čo chceme nakúpiť a kedy to chceme nakúpiť a voilá – systém zabezpečí obstaranie.

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (druhá časť)

V prvej časti článku sme skonštatovali, že zmena zmluvy nesúvisí priamo s procesom verejného obstarávania, lebo k nej dochádza až po jeho skončení, avšak môže potenciálne zmeniť jeho výsledok,

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

Iste ste sa už s tým stretli. Uchádzač alebo záujemca vám v ponuke predložil niektorý z dokladov potrebný na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, avšak tento doklad nie je úplný

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (tretia časť)

V prvej časti článku sme poukázali na to, že Súdny dvor rozdelil zmeny v zmluvách na podstatné a nepodstatné. V tomto článku sa pozrieme na § 18 ZVO.

Zverejňovanie súťažných podkladov a iných dokumentov v profile

Súčasťou princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní je nepochybne dostupnosť čo najväčšieho rozsahu dokumentácie, súvisiacej so zadávaním zákaziek ...

Obrat, druh obratu a referencie ako podmienky účasti – tak podobné a tak rôzne

Ak s verejným obstarávaním začínate, ale aj keď ste v ňom už strávili nejaký ten piatok, môže sa stať, že súčasné paragrafové znenie niektorých prípustných druhov podmienok účasti

Daňové nedoplatky alebo nedoplatky na poistnom uchádzača počas trvania jeho registrácie v zozname hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre verejné obstarávanie, je nepochybne veľmi výrazným uľahčením pre tých uchádzačov,

Výška zábezpeky pri zákazke rozdelenej na časti – návod (nielen) pre uchádzačov

Je nesporné, že zábezpeka slúži na primätie dodávateľa – úspešného uchádzača k tomu, aby si ponuku, ktorú predložil (a prípadne v elektronickej aukcii ešte zlepšil),

Využitie Jednotného európskeho dokumentu v zákazke s nízkou hodnotou

Na našu redakciu sa pravidelne obraciate s rôznymi otázkami. Najviac ich prijímame od firiem – záujemcov alebo uchádzačov.

Ste dodávateľ a ponúkate po podpise zmluvy kvôli poklesu vstupov výrazne znížiť cenu? Máte smolu.

Zmene zmluvy sme sa v našom časopise už neraz venovali. Tento novodobý inštitút pomáha verejným obstarávateľom a obstarávateľom vykrývať nepredvídané udalosti a ...

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe?

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe v rámci podmienok účasti? Dozviete sa v našom článku.

Na čo je dobrá žiadosť o nápravu? A prečo je pre nás komplikovaná úprava kaucií?

Podľa nášho názoru je odpoveď na obe otázky: na nič.

Vlastný návrh plnenia zákazky

Nové obchodné podmienky trhoviska a vlastný návrh plnenia zákazky. Čo to je?

Finančné postavenie – ako naň alebo môžu sa všetky tieto podmienky účasti kumulovať?

Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sú vcelku obľúbeným inštrumentom, ktorý sa v postupoch ...

O podpise zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ vytrhne z ponuky

Na nedávnom školení padla otázka, ktorú som už veľmi dávno neriešil.

In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce?

Predmetom tohto článku je predovšetkým zodpovedanie otázky, či a kedy verejný obstarávateľ môže zadať in-house zákazku alebo zákazku horizontálnej spolupráce ...

Čo sa vlastne zmenilo na obstarávaní tlmočníkov a prekladateľov?

Jedna z drobných noviel zákona o verejnom obstarávaní zasiahla aj do „výnimkového“ paragrafu, ktorý reguloval podlimitné zadávanie zákaziek v oblasti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

GDPR a verejné obstarávanie – praktická pomoc ako ďalej

V uplynulých dňoch prehrmelo celou Európskou úniou štvorpísmenkové zemetrasenie. Od 25. mája 2018 sa totiž začalo uplatňovať GDPR.

Môže uchádzač uviesť ako referenciu aj nedokončenú zákazku, ktorá je ešte len v procese realizácie alebo dokonca autoreferenciu?

V tomto článku sa skúsime zamyslieť nad tým, či dôvodom na vylúčenie uchádzača/záujemcu môže byť aj skutočnosť,

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že ...

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri.

Povinnosť prechodu na plne elektronickú komunikáciu

Hoci elektronické obstarávanie na Slovensku existuje už cca desať rokov, súčasné prostredie v tejto oblasti sa vyznačuje nejasnosťami v oblasti riadenia, legislatívy, postupov a systémov ...

Sága nekončí – prekladatelia a tlmočníci po druhé

Už v jarnom dvojčísle nášho magazínu Verejné obstarávania v kocke sme uverejnili článok, ktorý pojednával o novele zákona o  verejnom obstarávaní, ktorá súvisela s úpravou a zmenou jednej z podlimitných výnimiek.

Kotva, Tutanchamón, koleso šťastia a verejné obstarávanie

S odstupom iba niekoľkých dní prebehli dve zameraním odlišné, ale niečím predsa len rovnaké školenia.

Aký nástroj na elektronické verejné obstarávanie použiť po 18. 10. 2018?

EKS disponuje nástrojmi pre elektronické verejné obstarávanie (EO EKS), ktoré sa netýkajú len obstarávania bežne dostupných komodít

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy

Predmetom odborných debát týkajúcich sa verejného obstarávania sa v poslednom období stáva využitie tohto inštitútu na dosahovanie

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania

Do redakcie časopisu VO v kocke sme dostali niekoľko podnetov od uchádzačov, či by sme zmapovali systémy elektronického verejného obstarávania a urobili článok pre záujemcov a uchádzačov

Elektronizácia verejného obstarávania po 18. 10. 2018 a niekoľko otázok

Výkladovým stanoviskom č. 4/2018 „Elektronická komunikácia a výmena informácií“ zo dňa 13. 9. 2018 Úrad pre verejné obstarávanie „metodicky“ ustálil výklad § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Preukazovanie niektorých podmienok účasti osobného postavenia po 1. januári 2019

S trpkým úsmevom a s naším kolegom Petrom Kubovičom otvárame rubriku „Sme zúfalí a bez metodiky“.

Protimonopolné hlavybolenie alebo Sprievodca vyzývaním v jednotlivých postupoch VO a EKS – vyzvať či nevyzvať?

V ktorých postupoch zadávania zákazky je potrebné vyzývať na predloženie ponuky?

Proaktívny prístup systému EKS k JED-u

Ako vytvoriť JED v EO EKS? Ponúkame Vám praktický návod.

Konflikt záujmov 
vo verejnom obstarávaní

Pri vynakladaní verejných prostriedkov je veľa momentov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich hospodárne a efektívne vynakladanie. Takýmto momentom môže byť aj konflikt záujmov.

Zaškrtnúť či nezaškrtnúť?

Pýtali ste sa nás, či musíte v EKS zaškrtávať políčko „zákazka je financovaná z eurofondov“, ak síce tomu tak je, avšak chcete už zo zmluvy získavať plnenie ...

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo požiadavkou na úspešného uchádzača?

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní

V rámci spolupráce s NKÚ máme možnosť čitateľov informovať o rôznych zisteniach, ku ktorým prišli kontrolné skupiny tohto úradu. Práve niektoré sa výrazne dotýkajú zistení v oblasti verejného obstarávania ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 4. časť

V našej štvrtej rubrike Denníka elektronického verejného obstarávania si povieme o novele zákona o verejnom obstarávaní a o zmenách, ktoré v elektronizácii prináša.

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 1

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - Zmluvná zábezpeka

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 2

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - ručenie

icon     ČASOPISY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (FEBRUÁR - MAREC 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚN 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (APRÍL 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (OKTÓBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JANUÁR - FEBRUÁR 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JANUÁR - FEBRUÁR 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2019)

Zobraz