icon

Profil autora a školiteľa

Profil autora a školiteľa

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.

Zoznam článkov autora:

VO v kocke – náš príbeh

VO v kocke – náš príbeh   Začiatok nášho príbehu Kedysi som veľa čítal, dnes je to už so mnou biednejšie. Avšak o prvom časopise v oblasti verejného obstarávania som začal snívať už v roku 2012. P...

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-199/15 – CICLAT

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-199/15 – CICLAT   V rozsudku Súdneho dvora zo dňa 10. novembra 2016 vo veci C-199/15 – CICLAT Súdny dvor potvrdil nekompromisný taliansky prístup, ktorý spočíva vo vylúčen&iacute...

Self-cleaning ako obrana proti vylúčeniu alebo čo nám prináša self-cleaning?

Self-cleaning ako obrana proti vylúčeniu alebo čo nám prináša self-cleaning?   Smernica č. 2014/24/EÚ predpokladá možnosť hospodárskeho subjektu iniciovať proces self-cleaningu, t.j. proces doloženia dôkazov, že prijal opatrenia, ktor...

Dobrá správa pre verejných obstarávateľov! Zmena finančných limitov od 1. 6. 2017

Dobrá správa pre verejných obstarávateľov! Zmena finančných limitov od 1. 6. 2017   Ešte v roku 2015 museli verejní obstarávatelia postupovať pri zákazkách na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potrav...

Legislatívne okienko – čo nám prinesie pripravovaná novela zákona o VO z dielne Most-Híd?

Legislatívne okienko – čo nám prinesie pripravovaná novela zákona o VO z dielne Most-Híd?   Dňa 25. mája 2017 predložili Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Peter Antal, Béla Bugár a Gábol Gál n&aac...

Zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave

Zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave   Aktuálne mnohé obce a vyššie územné celky v Slovenskej republike riešia problém končiacich zmlúv o službách vo verejnom záujme v...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami - zmeny zmluvy vo verenom obstarávaní (prvá časť)

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (prvá časť)   Hovorí sa, že byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami. Nie je to však tak dávno, čo vo verejnom obstarávan&iacu...

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (prvá časť)

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (prvá časť)   V štvrtom čísle časopisu VO v kocke sme otvorili rubriku M.E.A.T. kritérií, pričom sme Vám sľúbili, že sa im budeme venovať ob&...

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (druhá časť)

M.E.A.T. kritériá – aký je najlepší pomer ceny a kvality? (druhá časť)   Ekonomicky najvýhodnejšou ponukou môže byť ponuka, ktorá je výsledkom kombinácie ceny a kvality, a ktorá priná&sc...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (druhá časť)

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (druhá časť)   V prvej časti článku sme skonštatovali, že zmena zmluvy nesúvisí priamo s procesom verejného obstarávania, lebo k nej dochádza...

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

Vylúčiť alebo nevylúčiť?   Iste ste sa už s tým stretli. Uchádzač alebo záujemca vám v ponuke predložil niektorý z dokladov potrebný na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, avšak tento doklad n...

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (tretia časť)

Byť dokonalý znamená prejsť mnohými a častými zmenami (tretia časť)   V prvej časti článku sme poukázali na to, že Súdny dvor rozdelil zmeny v zmluvách na podstatné a nepodstatné. Podstatné zmeny s...

Osobitné podmienky plnenia zmluvy

Osobitné podmienky plnenia zmluvy   Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podm...

Za fungujúce a prínosné verejné obstarávanie v Európe

Za fungujúce a prínosné verejné obstarávanie v Európe   Značný podiel verejných investícií v hospodárstve sa vynakladá prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré tvor&ia...

Legislatívne okienko – 10 zmien, ktoré nám prináša novela zákona o VO

Legislatívne okienko – 10 zmien, ktoré nám prináša novela zákona o VO   V júnovom čísle časopisu VO v kocke sme Vás informovali, že dňa 25. mája 2017 predložili Národnej rade Slovenskej...

Koncesia vs. zákazka

Koncesia vs. zákazka   V praxi sa často stretávame s tým, že je ťažké posúdiť, či predmet obstarávania, ktorý máme obstarať je zákazkou alebo koncesiou. Nesprávne posúdenie predmetu obstarávania, či ide o...

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo kritériom na vyhodnotenie ponúk?

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo kritériom na vyhodnotenie ponúk?   Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanov...

Ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu? (Úvaha)

Ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu? (Úvaha)   Obstarávateľské organizácie sa často stretávajú s problémom, ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu. V zásade môžeme identifikovať dva prístupy k...

Novinky z oblasti verejného obstarávania

Novinky z oblasti verejného obstarávania   Komisia 13. 2. 2018 uverejnila nové usmernenie, ktoré je určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich s finančnými prostried...

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe?

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe?   Podľa § 34 ods. 1, písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (...

Priame rokovacie konanie, ktoré priamo nadväzuje na súťaž návrhov, súťaž návrhov, priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie, ktoré priamo nadväzuje na súťaž návrhov    V tomto článku si skúsime rozanalyzovať možnosti použitia postupu priameho rokovacieho konania priamo nadväzujúcom na súťaž návrhov. Rozoberieme si,...

Vlastný návrh plnenia zákazky

Vlastný návrh plnenia zákazky   Dňa 1.3.2018 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky elektronického trhoviska, verzia 3.3, ktorý zavádza nový inštitút – vlastný návrh plnenia...

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena   Dňa 05. 04. 2018 publikovala spoločnosť CEEC Research Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva Q1/2018 (ďalej len „analýza“), ktor&ua...

Elektronický kontraktačný systém – teória a prax

Elektronický kontraktačný systém - teória a prax   Vážení čitatelia! Sme nesmierne radi, že v spolupráci s Centrom podpory Elektronického kontraktačného systému (EKS) môžeme odštartovať novú rubriku,...

In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce?

In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce    Predmetom tohto článku je predovšetkým zodpovedanie otázky, či a kedy verejný obstarávateľ môže zadať in-house zákazku alebo zákazku ho...

Zásada proporcionality v podmienkach účasti

Zásada proporcionality v podmienkach účasti   Je výlučne v právomoci verejného obstarávateľa a obstarávateľa, aby si určil podmienky účasti, ktoré mu zákon o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať v r&aac...

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2018

Z aktuálnych výziev vyberáme   Dňa 4. 4. 2018 bola vyhlásená výzva IROP/PO2/SC211/2018-6 na predkladanie projektových zámerov zameraných na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a s...

Môže uchádzač uviesť ako referenciu aj nedokončenú zákazku, ktorá je ešte len v procese realizácie alebo dokonca autoreferenciu?

Môže uchádzač uviesť ako referenciu aj nedokončenú zákazku, ktorá je ešte len v procese realizácie alebo dokonca autoreferenciu?    V tomto článku sa skúsime zamyslieť nad tým, či dôvodom na vylúče...

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?   Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že obs...

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní   Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní upravuje vzťahy medzi verejným obstarávateľom/obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom relatívne podrobne. P...

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2018

 Z aktuálnych výziev vyberáme    Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, využitie geotermálnej energie priamym využit&iacut...

Povinnosť prechodu na plne elektronickú komunikáciu

Povinnosť prechodu na plne elektronickú komunikáciu   Dlhodobá snaha Európskej únie je systémovo riešiť oblasť verejného obstarávania. Za týmto účelom Európsky parlament a Rada vydali niekoľko smern&i...

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2018

Z aktuálnych výziev vyberáme   V rámci Operačného programu Výskum a inovácie bolo dňa 14. augusta 2018 vyhlásených 5 výziev zameraných na podporu dlhodobého strategického výskumu....

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom   Dňa 11. septembra...

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2018

Z aktuálnych výziev vyberáme   V rámci OPRH bola dňa 21. 09. 2018 vyhlásená výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 zameraná na „Produktívne investície do akvakultúry – výstavba novej akvakultú...

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania   Do redakcie časopisu VO v kocke sme dostali niekoľko podnetov od uchádzačov, či by sme zmapovali systémy elektronického verejného...

Povedali o... NOVEMBER - DECEMBER 2018

Povedali o…   Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre va&scaron...

Z aktuálnych výziev vyberáme - november - december 2018

Z aktuálnych výziev vyberáme   V rámci OPKZP vyšla dňa 29. 10. 2018 výzva OPKZP-PO1-SC141-2018-45 zameraná na „Náhrady zastaralých spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoem...

Čo priniesla veľká novela? - 1. časť

Čo priniesla veľká novela? - 1. časť   V májovom čísle časopisu VO V KOCKE (ročník 2017) sme vás informovali, že ešte v roku 2015 museli verejní obstarávatelia postupovať pri zákazkách na dodanie tovaru bežne dostu...

Povedali o... JANUÁR - FEBRUÁR 2019

Povedali o…   Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre va&scaron...

Z aktuálnych výziev vyberáme - január - február 2019

Z aktuálnych výziev vyberáme   V minulom roku bol spustený národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: „PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU“.     Jeho cieľ...

Predstavujeme Vám portál www.verejneobstaravania.sk

Predstavujeme Vám portál www.verejneobstaravania.sk   Vážení čitatelia časopisu VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE, v roku 2017 sme položili základy niečoho nového na trhu, t. j. nášho/vášho časopisu o verejnom...

Čo priniesla veľká novela? - 2. časť

 Čo priniesla veľká novela? - 2. časť   V predchádzajúcom čísle časopisu VO V KOCKE sme vás informovali o zmenách, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1....

Povedali o... MAREC - APRÍL 2019

Povedali o…   Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre va&scaron...

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2019

Z aktuálnych výziev vyberáme   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Inte...

Povedali o… MÁJ - JÚN 2019

Povedali o…   Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre va&scaron...

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2019

Z aktuálnych výziev vyberáme   V rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyšlo dňa 30. mája 2019 päť výziev zameraných na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojov&...

Konflikt záujmov 
vo verejnom obstarávaní

Konflikt záujmov 
vo verejnom obstarávaní   Efektívne a transparentné verejné obstarávanie je predpokladom hospodárneho vynakladania verejných prostriedkov. Požiadavka na efektívne, účelové a účinn&...

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.   V dvojčísle 11-12/2017 sme v článku: „Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsob...

Povedali o... JÚL - AUGUST 2019

Povedali o…   Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre va&scaron...

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2019

Z aktuálnych výziev vyberáme   V rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyšla dňa 26. 06. 2019 výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.  ...

Legislatívne okienko – Novela zákona o VO k 01.01.2020

Legislatívne okienko – Novela zákona o VO k 01.01.2020   Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. 10. 2019 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obs...

Legislatívne okienko – Novela zákona o VO

Legislatívne okienko – Novela zákona o VO Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. 10. 2019 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní...

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní Od 1. augusta 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých z...

Priveľa červených kariet…

Priveľa červených kariet… Predstavme si futbalový zápas bez dostatočného počtu hráčov alebo si predstavme taký, že naň nastúpi iba jeden tím. Akokoľvek sa snažíme, musíme nakoniec uznať, že asi by nebolo na čo pozerať. Č...

Ako si počínali tento rok štátne organizácie? NKÚ SR má na to odpoveď

Ako si počínali tento rok štátne organizácie? NKÚ SR má na to odpoveď Správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) o stave verejných financií za prvý polrok upozorňuje vládu SR na nedo...

Povedali o...SEPTEMBER - OKTÓBER 2019

Povedali o… Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. 10. 2019 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých z&...

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2019

Z aktuálnych výziev vyberáme V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie vyšla dňa 30. augusta 2019 výzva OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1.-3.3.1-22 zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prost...

Finančné limity účinné od 1. 1. 2020

Finančné limity účinné od 1. 1. 2020 Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 06. decembra 2019 vyhlášku č. 428/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit p...

Elektronické trhovisko– krátky prehľad štatistiky

Elektronické trhovisko– krátky prehľad štatistiky Elektronické trhovisko používame od 1. 3. 2015 s tým, že zákon o verejnom obstarávaní najskôr zakotvil, že bude povinné všetky obstarávané bežne...

Čo je hodnotou zákazky na stravovacie poukážky?

Čo je hodnotou zákazky na stravovacie poukážky? (je čas na zmenu uhlu pohľadu?) Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky, ktorej účelom je zabezpečenie sprostredkovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok vzniká v pr...

Ako nastaviť verejné obstarávanie tak, aby na ňom polovicu zarobil uchádzač?

Ako nastaviť verejné obstarávanie tak, aby na ňom polovicu zarobil uchádzač? Práve s nešťastným a (úmyselne?) zle nastaveným obstarávaním súvisí aj slovenský výber mýta. Nielen že ho nikomu ne...

Zákazky „malého rozsahu“ – výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO

Zákazky „malého rozsahu“ – výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO Verejná správa je jednou z foriem výkonu verejnej moci. Právnymi formami zabezpečuje realizáciu zákonov, vyvíja činnosť prostredníctvom ur...

Povedali o...NOVEMBER - DECEMBER 2019

Povedali o… Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax....

Z aktuálnych výziev vyberáme

Z aktuálnych výziev vyberáme V rámci Programu rozvoja vidieka SR vyšla dňa 29. 11. 2019 výzva č. 44/PRV/2019 zameraná na Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov. Oprávnen&eacute...

Bratislava nedostatočne vymáhala pohľadávky a nezveľaďovala svoj majetok

Bratislava nedostatočne vymáhala pohľadávky a nezveľaďovala svoj majetok Verejné obstarávanie na meste Bratislava dostalo v súčasnosti nové kontúry. Svoje opraty prevzal do rúk Michal Garaj, známy inovátor v oblasti verejn&eacu...

Je možné rokovať o znížení ceny s úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy?

Je možné rokovať o znížení ceny s úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy? Určite ste sa už stretli so situáciu, že komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstar&...

Odstúpenie od zmluvy dodávateľom uzavretej v rámci elektronického trhoviska

Odstúpenie od zmluvy dodávateľom uzavretej v rámci elektronického trhoviska V rámci trhoviska sa veľmi často riešia situácie, kedy chce od zmluvy odstúpiť objednávateľ – obstarávateľská organizácia z d&ocirc...

Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní

Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní Úrad pre verené obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a Najvyšší kontrolný úrad (ďalej len „NKÚ SR“) vydali dňa...

Povedali o...JANUÁR - FEBRUÁR 2020

Povedali o… Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax....

Z aktuálnych výziev vyberáme - január - február 2020

Z aktuálnych výziev vyberáme V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyšla dňa 18. 12. 2019 výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE. Opr...

Pri profesionalizácii by sa celý proces nielenže zjednodušil, ale aj skvalitnil

Pri profesionalizácii by sa celý proces nielenže zjednodušil, ale aj skvalitnil Po skončení Fakulty práva v Bratislave sa upísal Úradu pre verejné obstarávanie, kde si prešiel viacerými pozíciami a v súčasn...

Usmernenia Európskej komisie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19

Usmernenia Európskej komisie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19   Európska komisia pripravila pre verejných obstarávateľov Usmernenie Európskej komisie k využívan...

Teória konfliktu záujmov uchádzača v kocke

Teória konfliktu záujmov uchádzača v kocke   Konflikt záujmov je asi najviac nechcené dieťa nás, všetkých obstarávačov, o ktoré sa musíme chtiac či nechtiac starať. Medzi jeho najhoršie vlastnosti patr&iac...

Zodpovedné inštitúcie nedostatočne konajú pri kontrole EÚ projektov

Zodpovedné inštitúcie nedostatočne konajú pri kontrole EÚ projektov   Nie sme časopis iba o obstarávaní, ale aj o eurofondoch. A práve okolo nich sa točia aj kontrolné inštitúcie. Veľmi často je problém v...

Referencie na vlastnú stavbu – dajú sa použiť vo VO?

Referencie na vlastnú stavbu – dajú sa použiť vo VO?   Neprejde snáď jediné naše školenie o stavebných prácach alebo pre uchádzačov všeobecne, aby sme sa nestretli s otázkou o referenciách. Sú...

Povedali o…

Povedali o…   Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre va&scaron...

Z aktuálnych výziev vyberáme

Z aktuálnych výziev vyberáme   V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyšli dňa 28. februára 2020 dve výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29 zamerané na podporu sieťovania p...

Vážení čitatelia

Vážení čitatelia, dostávate do rúk predprázdninové číslo, do ktorého sa nám opäť podarilo dostať mnoho informácií, noviniek a návodov. V prvom rade nesmiete vynechať rozhovor s Robom Majchrákom, ktor&y...

Legislatíva VO sa môže stať aj rukojemníkom politiky

Legislatíva VO sa môže stať aj rukojemníkom politiky   Ostrieľaný veterán, viac než poldruha dekády slúžiaci teoretik a praktik, ale najmä legislatívec v službách Úradu pre verejné obstarávan...

Defenzívne verejné obstarávanie (alebo best practice v podmienkach účasti)

Defenzívne verejné obstarávanie (alebo best practice v podmienkach účasti)   Šoféroval som po tej našej nedostavanej celoštátnej diaľnici a tak som sa zamýšľal, ako ma pred vyše dvadsiatimi rokmi...

Jeden tebe, jeden mne, jeden tebe…

Jeden tebe, jeden mne, jeden tebe…   Jeden tebe, jeden mne, jeden tebe... pripomína vám to detské časy a spravodlivú deľbu výslužky, povedzme sladkostí po šibačke, medzi dvomi chlapcami? Ale „spravodlivá deľba&ldquo...

Rozhodnutie ÚVO, lehota viazanosti ponúk a zábezpeka

Rozhodnutie ÚVO, lehota viazanosti ponúk a zábezpeka   Už nie je ojedinelá situácia, že Úrad pre verejné obstarávanie rozhodne tak, že kontrolovanému nariadi odstrániť protiprávny stav a to konkr&eacute...

Povedali o…

Povedali o…   Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre va&scaron...

Z aktuálnych výziev vyberáme

Z aktuálnych výziev vyberáme   Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila dňa 15.06.2020 výzvu zameranú na „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pand&eac...

editoriál

Vážení čitatelia,   príjemné letné teploty sme využili na príjemné rozhovory – ako inak, o verejnom obstarávaní. Na titulku sme pozvali Adama Nociara, známeho véočkára, ktorý len predned&...

Podceňovanie prípravy VO sa neopláca

                  ROZHOVOR   ––––––––– JUDr. Adam Nociar, MPH Vyštudoval právnickú fakultu na Paneurópskej vysokej škole a...

Metóda „Best Value Approach“ na stavebné práce – hudba budúcnosti?

Metóda „Best Value Approach“ na stavebné práce – hudba budúcnosti?   Ako už všetci zainteresovaní hráči (obstarávateľské organizácie i uchádzači) nepochybne dávno vedia, súčasn&aac...

Prečo by mali DÔVERA a UNION obstarávať?

Prečo by mali DÔVERA a UNION obstarávať?   Na Slovensku vieme vypočítať koľko nás stojí kilometer diaľnice. Tiež vieme vypočítať kedy bude postavená diaľnica do Košíc.☺ Koľko však stojí kilo človeka? Áno, č...

Nie je zmluva ako zmluva

Nie je zmluva ako zmluva   Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 15. 04. 2016 Výkladové stanovisko č. 3/2016, v zmysle ktorého skúmanie súladu zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo in&...

Tzv. tretie osoby v podmienkach účasti a ich ochrana

Tzv. tretie osoby v podmienkach účasti a ich ochrana   Ak ste podnikateľ, už sa vám možno stalo, že vás oslovil obchodný partner alebo aj klient s požiadavkou, či by ste mu vy, prípadne vaša spoločnosť alebo váš zamest...

Povedali o…

Povedali o…   Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre va&scaron...

Z aktuálnych výziev vyberáme

Z aktuálnych výziev vyberáme   Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila dňa 22. 5. 2020 výzvu zameranú na „Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energeti...

editoriál

Editoriál   M ilí čitatelia, chvalabohu, v tejto pohnutej dobe nás nezastavil ani vírus a prinášame nové úvahy, návody a články pre všetkých, ktorí majú niečo spoločn&eacut...

Zákon o VO je návod ako neurobiť dobrý obchod, hovorí rebel slovenského verejného obstarávania

Zákon o VO je návod ako neurobiť dobrý obchod, hovorí rebel slovenského verejného obstarávania   Pred niekoľkými rokmi sme už z redakcie VO v kocke na tomto ministerstve boli. Nie je však pochýb o ...

Obstarávanie v čase korony

Obstarávanie v čase korony – európske skúsenosti   V tomto článku by som rád uviedol nielen skúsenosti, ale aj odporúčania piatich organizácií, čo sa týka obstarávania v čase kr&iacut...

Je možné zapojiť sa do verejného obstarávania so založenou spoločnosťou, ktorá však ešte nie je zapísaná v obchodnom registri?

Je možné zapojiť sa do verejného obstarávania so založenou spoločnosťou, ktorá však ešte nie je zapísaná v obchodnom registri?   Za vznik obchodnej spoločnosti sa považuje zápis spoločnosti do obchodného regis...

Strach z verejného obstarávania a ako naň alebo filozofická spoveď obstarávača

Strach z verejného obstarávania a ako naň alebo filozofická spoveď obstarávača   S obstarávaním si tykám už vyše 16 rokov. To je zhruba toľko, čo prejde od narodenia dieťaťa do jeho „ťažkej“ puberty. Za ten...

Preteky noviel zákona o verejnom obstarávaní

Preteky noviel zákona o verejnom obstarávaní   V mesiaci október 2020 sa nám roztrhlo vrece s novelami zákona o verejnom obstarávaní. Prvú zamýšľanú novelu nám predstavil predsed...

Je pozvanie obchodného partnera do vášho postupu verejného obstarávania konfliktom záujmov?

Je pozvanie obchodného partnera do vášho postupu verejného obstarávania konfliktom záujmov?   Naši klienti sa nás túto otázku pýtajú veľmi často. Treba povedať, že nie je to otázka typického...

Povedali o

Povedali o   Piati odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax....

Z aktuálnych výziev vyberáme

Eurofondy   Z aktuálnych výziev vyberáme   Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlásila dňa 2...