icon

Registrácia do RPVS - jednoduchá spoločnosť s garantovanou cenou veľmi rýchleho zápisu

Registrácia do RPVS - jednoduchá spoločnosť s garantovanou cenou veľmi rýchleho zápisu

Cena celkom

349.00 €

Potrebujete sa veľmi rýchlo zaregistrovať a máte jednoduchú eseročku?

Nie je nič jednoduchšie. Naši profesionáli sa Vás vedia okamžite ujať a v prípade, že spĺňate tieto podmienky, zápis sa vykoná za garantovanú cenu 349 € a do niekoľkých dní:

 • ste s.r.o. so sídlom na Slovensku alebo Českej republike
 • máte spoločníkov iba fyzické osoby a žiadneho tichého spoločníka
 • nemáte ako spoločníka žiadnu ďalšiu právnickú osobu

Ak spĺňate tieto jednoduché podmienky pre veľmi rýchly zápis, kliknite na nižšieuvedené tlačidlo (MÁM ZÁUJEM O ZÁPIS), napíšte nám základné údaje o sebe a pripravte si:

 • skeny oboch strán občianskeho preukazu a iného preukazu (napr. vodičského preukazu) každej fyzickej osoby - spoločníka
 • aktuálnu verziu spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny (postačuje sken)

Potom už iba počkajte na to, ako Vám zavoláme, resp. pošleme zmluvu o registrácii. Ak je zápis pre Vás veľmi urgentný, neváhajte nás kontaktovať na tel. č. 0915 995 846. 

 

 

Ďalšie informácie o Registri partnerov verejného sektora (RPVS)

Register partnerov verejného sektora vznikol na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Partner verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné plnenie z verejných zdrojov, alebo majetok nad zákonom určený limit. Zápis v registri partnerov verejného sektora (RPVS) je potrebný, ak sa podnikateľ alebo iná osoba plánuje zúčastňovať verejných obstrávaní, prijímať štátnu pomoc, alebo nadobúdať od štátu majetok.

Kto je povinný sa registrovať?

Registrácia za partnera verejného sektora je povinná, ak majú byť podnikateľovi poskytnuté finančné prostriedky:

 • prevyšujúce jednorazovo sumu 100 000,- EUR alebo
 • úhrne prevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, alebo
 • ak má osoba jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- EUR.

Partnerom verejného sektora nie je:

 • osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore;
 • banka a pobočka zahraničnej banky na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky,
 • osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci.

Ako prebieha registrácia do RPVS?

Postup registrácie:

 • uzatvorenie zmluvy,
 • identifikácia konečných užívateľov výhod,
 • identifikácia verejných funkcionárov,
 • vypracovanie návrhu na zápis do registra a jeho podanie,
 • následné monitorovanie a aktualizácia údajov v registri.

Prevádzkovateľom registra partnerov verejného sektora je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa uskutočňuje vždy:

 • v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod;
 • pri svojom zápise oprávnenej osoby do registra,
 • k 31. decembru kalendárneho roka,
 • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
 • v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorej hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.

S našimi jedinečnými vedomosťami z verejného obstarávania vám vieme pomôcť s registráciou tak, aby ste mali s ňou čo najmenej starostí.  

Pre viac informácií ohľadom registrácie a posutupu nás prosím kontaktujte.